Sistema de Gestió de Seguretat Alimentària

POLÍTICA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA

ERGRANSA, S.A. empresa que es dedica a la càrrega i descàrrega de vaixells de granels agroalimentaris i del seu emmagatzematge posterior, fins que el propietari de la mercaderia en fa la recollida, té implantat un Sistema de Seguretat Alimentària, integrat al Sistema de Gestió de la Qualitat, que es basa en els principis següents:

  • Complir amb tots els requisits legals i normatius en matèria de seguretat alimentària.
  • Assegurar que les instal•lacions on s’emmagatzema la mercaderia estan en condicions adequades, els equips amb els quals es manipula la mercaderia estan en bon estat, els processos estan adequadament ben definits i el personal ha estat format adequadament i està capacitat per garantir la seguretat alimentària, preservar la identitat dels productes i evitar la contaminació encreuada.
  • Assegurar que els perills i punts de control crítics per a la seguretat alimentària, associats a les nostres instal•lacions i els nostres processos i que raonablement poden ocórrer durant el període en què es manipula la mercaderia, són identificats, avaluats i controlats de manera que no puguin incidir en el risc sanitari de la mercaderia rebuda.
  • Establir mesures preventives d’acord amb prerequisits operatius, la implantació i el seguiment dels quals permetin garantir un control dels perills per a la seguretat alimentària.
  • Garantir la traçabilitat de la mercaderia durant el període en què està sota la nostra custòdia (interna de procés), així com la traçabilitat cap endarrere (quins productes es reben i a qui pertanyen) i la traçabilitat cap endavant (quin producte s’entrega i a qui).
  • Comunicar al client qualsevol aspecte relacionat amb la seguretat alimentària de la seva mercaderia i actuar d’acord amb les seves indicacions.
  • Aplicar accions correctores i preventives quan s’identifiquin situacions que puguin generar un perill de seguretat alimentària.
  • Mantenir la nostra disponibilitat i bones maneres per assolir les millors solucions possibles, pel que fa a la manipulació de la mercaderia, aplicant les mesures pertinents i facilitant la informació necessària a les autoritats competents.
  • Difondre aquesta política de seguretat alimentària als nostres treballadors, proveïdors, clients i altres parts interessades.
  • En l’elaboració i compliment d’aquesta política de seguretat alimentària, tenim sempre presents els principis establerts en la política de qualitat i mediambiental de la nostra empresa.

 

 

Certificat Nº : 186123-2015-AFSMS-IBE-RvA   

Certificat GTP