PESATGE

Mitjans propis recepció Bàscules electròniques/automàtiques
Mitjans propis entrega Bàscules pont electròniques
Calibratge i verificació ENAC
Control i verificació "Colegio Oficial Pesadores y Medidores Públicos de Barcelona y/o Entitat de Control Autorizat per la Duana"